بشکه (خشک ,ایالات متحده) -> بوشل (بریتانیا)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بشکه (خشک ,ایالات متحده) به بوشل (بریتانیا)استفاده شود: 1 بشکه (خشک ,ایالات متحده) = 3,179 331 001 615 5 بوشل (بریتانیا) [bsh]تبدیل بشکه (خشک ,ایالات متحده)به بوشل (بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'بشکه (خشک ,ایالات متحده)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'بوشل (بریتانیا) [bsh]'.