رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 بشکه (خشک ,ایالات متحده)

=   3,179 331 001 6 بوشل (بریتانیا) [bsh]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بشکه (خشک ,ایالات متحده) به بوشل (بریتانیا)استفاده شود.


بشکه (خشک ,ایالات متحده)   ->   بوشل (بریتانیا) / bsh