بوشل (بریتانیا) -> اونس (مایع ,ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (بریتانیا) به اونس (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 بوشل (بریتانیا) [bsh] = 1 229,772 723 717 اونس (مایع ,ایالات متحده)تبدیل بوشل (بریتانیا)به اونس (مایع ,ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'بوشل (بریتانیا) [bsh]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس (مایع ,ایالات متحده)'.