رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (بریتانیا) به هکتولیتراستفاده شود: 1 بوشل (بریتانیا) [bsh] = 0,363 687 2 هکتولیتر [hl]


تبدیل بوشل (بریتانیا)به هکتولیتر