بوشل (بریتانیا) -> هکتولیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (بریتانیا) به هکتولیتراستفاده شود: 1 بوشل (بریتانیا) [bsh] = 0,363 687 2 هکتولیتر [hl]تبدیل بوشل (بریتانیا)به هکتولیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'بوشل (بریتانیا) [bsh]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'هکتولیتر [hl]'.

بوشل (بریتانیا) -> هکتولیتر