رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (بریتانیا) به پک (بریتانیا)استفاده شود: 1 بوشل (بریتانیا) [bsh] = 4 پک (بریتانیا) [pk]


تبدیل بوشل (بریتانیا)به پک (بریتانیا)