رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 بوشل (بریتانیا) [bsh]

=   4 پک (بریتانیا) [pk]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (بریتانیا) به پک (بریتانیا)استفاده شود.


بوشل (بریتانیا) / bsh   ->   پک (بریتانیا) / pk