بوشل (خشک ,ایالات متحده) -> اونس (مایع ,ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (خشک ,ایالات متحده) به اونس (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 بوشل (خشک ,ایالات متحده) = 1 191,574 718 614 7 اونس (مایع ,ایالات متحده)تبدیل بوشل (خشک ,ایالات متحده)به اونس (مایع ,ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'بوشل (خشک ,ایالات متحده)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس (مایع ,ایالات متحده)'.