رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (خشک ,ایالات متحده) به میکرولیتراستفاده شود: 1 بوشل (خشک ,ایالات متحده) = 35 239 070,166 88 میکرولیتر [µl]


تبدیل بوشل (خشک ,ایالات متحده)به میکرولیتر