رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (خشک ,ایالات متحده) به میکرومتر مکعباستفاده شود: 1 بوشل (خشک ,ایالات متحده) = 35 239 070 166 880 000 میکرومتر مکعب [µm³]


تبدیل بوشل (خشک ,ایالات متحده)به میکرومتر مکعب