رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 بوشل (خشک ,ایالات متحده)

=   3,523 907 016 688 ×1016 میکرومتر مکعب [µm³]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله بوشل (خشک ,ایالات متحده) به میکرومتر مکعباستفاده شود.


بوشل (خشک ,ایالات متحده)   ->   میکرومتر مکعب / µm³