رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله cal/h به BTU/minاستفاده شود: 1 cal/h = 0,000 066 138 678 655 463 BTU/min


تبدیل cal/hبه BTU/min