رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله cal/h به پا-پوند-نیرو در ثانیهاستفاده شود: 1 cal/h = 0,000 857 784 779 609 46 پا-پوند-نیرو در ثانیه [ft-lb/s]


تبدیل cal/hبه پا-پوند-نیرو در ثانیه