رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله cal/min به میلیواتاستفاده شود: 1 cal/min = 69,78 میلیوات [mW]


تبدیل cal/minبه میلیوات