رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله cd/inch² به Kilonitاستفاده شود: 1 cd/inch² = 1,550 003 1 Kilonit [knt]


تبدیل cd/inch²به Kilonit