رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله cd·sr به قدرت کروی کاندلاستفاده شود: 1 cd·sr = 0,079 579 818 558 014 قدرت کروی کاندل [SCP]


تبدیل cd·srبه قدرت کروی کاندل