cd·sr -> قدرت کروی کاندل

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله cd·sr به قدرت کروی کاندلاستفاده شود: 1 cd·sr = 0,079 579 818 558 014 قدرت کروی کاندل [SCP]تبدیل cd·srبه قدرت کروی کاندل:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شار نوری'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'cd·sr'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'قدرت کروی کاندل [SCP]'.