رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله چارک به دسی‌متراستفاده شود: 1 چارک = 2,286 دسی‌متر [dm]


تبدیل چارکبه دسی‌متر