رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله cm³/mol به dm³/molاستفاده شود: 1 cm³/mol = 0,001 dm³/mol


تبدیل cm³/molبه dm³/mol