رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دین-متر به دین-سانتیمتراستفاده شود: 1 دین-متر [dynm] = 100 دین-سانتیمتر [dyncm]


تبدیل دین-متربه دین-سانتیمتر