دین-سانتیمتر -> اینچ-اونس-نیرو

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دین-سانتیمتر به اینچ-اونس-نیرواستفاده شود: 1 دین-سانتیمتر [dyncm] = 0,000 014 164 305 949 008 اینچ-اونس-نیرو [inoz]تبدیل دین-سانتیمتربه اینچ-اونس-نیرو:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دین-سانتیمتر [dyncm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ-اونس-نیرو [inoz]'.