رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دین-سانتیمتر به اینچ-اونس-نیرواستفاده شود: 1 دین-سانتیمتر [dyncm] = 0,000 014 164 305 949 008 اینچ-اونس-نیرو [inoz]


تبدیل دین-سانتیمتربه اینچ-اونس-نیرو