رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 دین-سانتیمتر [dyncm]

=   1,416 430 594 900 8×10-5 اینچ-اونس-نیرو [inoz]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دین-سانتیمتر به اینچ-اونس-نیرواستفاده شود.


دین-سانتیمتر / dyncm   ->   اینچ-اونس-نیرو / inoz