رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دین-سانتیمتر به اونس-فوتاستفاده شود: 1 دین-سانتیمتر [dyncm] = 0,000 001 180 358 829 084 اونس-فوت [ozft]


تبدیل دین-سانتیمتربه اونس-فوت