دین-سانتیمتر -> اونس-فوت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دین-سانتیمتر به اونس-فوتاستفاده شود: 1 دین-سانتیمتر [dyncm] = 0,000 001 180 358 829 084 اونس-فوت [ozft]تبدیل دین-سانتیمتربه اونس-فوت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دین-سانتیمتر [dyncm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس-فوت [ozft]'.

دین-سانتیمتر -> اونس-فوت