رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 دین-سانتیمتر [dyncm]

=   8,850 745 791 327 2×10-7 پوند-اینچ [lbin]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دین-سانتیمتر به پوند-اینچاستفاده شود.


دین-سانتیمتر / dyncm   ->   پوند-اینچ / lbin