رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دین-سانتیمتر به پوند-اینچاستفاده شود: 1 دین-سانتیمتر [dyncm] = 0,000 000 885 074 579 132 72 پوند-اینچ [lbin]


تبدیل دین-سانتیمتربه پوند-اینچ