دین-سانتیمتر -> پوند-اینچ

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دین-سانتیمتر به پوند-اینچاستفاده شود: 1 دین-سانتیمتر [dyncm] = 0,000 000 885 074 579 132 72 پوند-اینچ [lbin]تبدیل دین-سانتیمتربه پوند-اینچ:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دین-سانتیمتر [dyncm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پوند-اینچ [lbin]'.