رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دانه به دالتوناستفاده شود: 1 دانه [gr] = 39 022 819 146 556 000 000 000 دالتون [Da]


تبدیل دانهبه دالتون