رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دانه به کنتالاستفاده شود: 1 دانه [gr] = 0,000 000 647 989 1 کنتال


تبدیل دانهبه کنتال