رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دانه به مگاتناستفاده شود: 1 دانه [gr] = 0,000 000 000 000 064 798 91 مگاتن [Mt]


تبدیل دانهبه مگاتن