رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دکاهرتز به زتاهرتزاستفاده شود: 1 دکاهرتز [daHz] = 0,000 000 000 000 000 000 01 زتاهرتز [ZHz]


تبدیل دکاهرتزبه زتاهرتز