رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دکامتر به پااستفاده شود: 1 دکامتر [dam] = 32,808 398 950 131 پا [ft]


تبدیل دکامتربه پا