رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دکانیوتون به دسینیوتوناستفاده شود: 1 دکانیوتون [daN] = 100 دسینیوتون [dN]


تبدیل دکانیوتونبه دسینیوتون