رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دقیقه به هفتهاستفاده شود: 1 دقیقه [min] = 0,000 099 206 349 206 349 هفته


تبدیل دقیقهبه هفته