دقیقه قوسی -> سانتیرادیان

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دقیقه قوسی به سانتیرادیاناستفاده شود: 1 دقیقه قوسی = 0,029 088 820 866 572 سانتیرادیان [crad]تبدیل دقیقه قوسیبه سانتیرادیان:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'زاویه'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دقیقه قوسی'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیرادیان [crad]'.