رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ذراع (بریتانیا) به دکامتراستفاده شود: 1 ذراع (بریتانیا) = 0,114 3 دکامتر [dam]


تبدیل ذراع (بریتانیا)به دکامتر