ذرات بنیادی (آووگادرو) -> مول

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ذرات بنیادی (آووگادرو) به مولاستفاده شود: 1 ذرات بنیادی (آووگادرو) = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 660 538 921 032 2 مول [mol]تبدیل ذرات بنیادی (آووگادرو)به مول:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مقدار ماده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ذرات بنیادی (آووگادرو)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مول [mol]'.

ذرات بنیادی (آووگادرو) -> مول