رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ذرات بنیادی (آووگادرو) به مولاستفاده شود: 1 ذرات بنیادی (آووگادرو) = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 660 538 921 032 2 مول [mol]


تبدیل ذرات بنیادی (آووگادرو)به مول