رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیگرم به میکروگرماستفاده شود: 1 دسیگرم [dg] = 100 000 میکروگرم [µg]


تبدیل دسیگرمبه میکروگرم