رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیگرم به میلیگرماستفاده شود: 1 دسیگرم [dg] = 100 میلیگرم [mg]


تبدیل دسیگرمبه میلیگرم