رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیگرم به پونداستفاده شود: 1 دسیگرم [dg] = 0,000 220 462 262 184 88 پوند [lb]


تبدیل دسیگرمبه پوند