رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیلیتر به اونس (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 دسیلیتر [dl] = 3,381 402 270 184 3 اونس (مایع ,ایالات متحده)


تبدیل دسیلیتربه اونس (مایع ,ایالات متحده)