رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیلیتر به بشکه (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 دسیلیتر [dl] = 0,000 838 641 436 057 61 بشکه (مایع ,ایالات متحده)


تبدیل دسیلیتربه بشکه (مایع ,ایالات متحده)