رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر آب به Pièzeاستفاده شود: 1 دسیمتر آب [dmH2O] = 0,980 638 Pièze [pz]


تبدیل دسیمتر آببه Pièze