دسیمتر آب -> پاوند بر پا مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر آب به پاوند بر پا مربعاستفاده شود: 1 دسیمتر آب [dmH2O] = 20,481 050 019 361 پاوند بر پا مربع [psf]تبدیل دسیمتر آببه پاوند بر پا مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دسیمتر آب [dmH2O]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پاوند بر پا مربع [psf]'.