رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر آب به سانتیمتر آباستفاده شود: 1 دسیمتر آب [dmH2O] = 10 سانتیمتر آب [cmH2O]


تبدیل دسیمتر آببه سانتیمتر آب