رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر آب به سانتیمتر جیوهاستفاده شود: 1 دسیمتر آب [dmH2O] = 0,735 538 814 182 76 سانتیمتر جیوه [cmHg]تبدیل دسیمتر آببه سانتیمتر جیوه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دسیمتر آب [dmH2O]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر جیوه [cmHg]'.

تبدیل دسیمتر آببه سانتیمتر جیوه