رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر آب به سانتیمتر جیوهاستفاده شود: 1 دسیمتر آب [dmH2O] = 0,735 538 814 182 76 سانتیمتر جیوه [cmHg]


تبدیل دسیمتر آببه سانتیمتر جیوه