رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسی‌متر به یکای کیهانیاستفاده شود: 1 دسی‌متر [dm] = 0,000 000 000 000 668 458 712 226 84 یکای کیهانی [AU]


تبدیل دسی‌متربه یکای کیهانی