رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسی‌متر به یکای کیهانیاستفاده شود: 1 دسی‌متر [dm] = 0,000 000 000 000 668 458 712 226 84 یکای کیهانی [AU]تبدیل دسی‌متربه یکای کیهانی:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'طول / فاصله'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دسی‌متر [dm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'یکای کیهانی [AU]'.

تبدیل دسی‌متربه یکای کیهانی