رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر مکعب به مینیم (ایالات متحده)استفاده شود: 1 دسیمتر مکعب [dm³] = 16 230,730 896 885 مینیم (ایالات متحده)


تبدیل دسیمتر مکعببه مینیم (ایالات متحده)