دسیمتر مکعب -> مینیم (ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر مکعب به مینیم (ایالات متحده)استفاده شود: 1 دسیمتر مکعب [dm³] = 16 230,730 896 885 مینیم (ایالات متحده)تبدیل دسیمتر مکعببه مینیم (ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دسیمتر مکعب [dm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'مینیم (ایالات متحده)'.

دسیمتر مکعب -> مینیم (ایالات متحده)