دسیمتر مکعب بر دقیقه -> سانتیمتر مکعب بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر مکعب بر دقیقه به سانتیمتر مکعب بر ثانیهاستفاده شود: 1 دسیمتر مکعب بر دقیقه [dm³/min] = 16,666 666 666 667 سانتیمتر مکعب بر ثانیه [cm³/s]تبدیل دسیمتر مکعب بر دقیقهبه سانتیمتر مکعب بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی حجمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دسیمتر مکعب بر دقیقه [dm³/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر مکعب بر ثانیه [cm³/s]'.