رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر مکعب بر دقیقه به سانتیمتر مکعب بر ثانیهاستفاده شود: 1 دسیمتر مکعب بر دقیقه [dm³/min] = 16,666 666 666 667 سانتیمتر مکعب بر ثانیه [cm³/s]


تبدیل دسیمتر مکعب بر دقیقهبه سانتیمتر مکعب بر ثانیه