رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 دسیمتر مکعب بر دقیقه [dm³/min]

=   16,666 666 666 7 سانتیمتر مکعب بر ثانیه [cm³/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیمتر مکعب بر دقیقه به سانتیمتر مکعب بر ثانیهاستفاده شود.


دسیمتر مکعب بر دقیقه / dm³/min   ->   سانتیمتر مکعب بر ثانیه / cm³/s