دسی‌متر مربع -> Skilodge

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسی‌متر مربع به Skilodgeاستفاده شود: 1 دسی‌متر مربع [dm²] = 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Skilodgeتبدیل دسی‌متر مربعبه Skilodge:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دسی‌متر مربع [dm²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'Skilodge'.