رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیتکس به میلیتکساستفاده شود: 1 دسیتکس [dtex] = 100 میلیتکس [mtex]


تبدیل دسیتکسبه میلیتکس