رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیتکس به تکساستفاده شود: 1 دسیتکس [dtex] = 0,1 تکس


تبدیل دسیتکسبه تکس