دسیتکس -> واحد کتان انگلیسی

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیتکس به واحد کتان انگلیسیاستفاده شود: 1 دسیتکس [dtex] = 5 905 واحد کتان انگلیسی [NeC]تبدیل دسیتکسبه واحد کتان انگلیسی:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'سنجش الیاف'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دسیتکس [dtex]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'واحد کتان انگلیسی [NeC]'.