رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دسیتن به کنتالاستفاده شود: 1 دسیتن [dt] = 1 کنتال


تبدیل دسیتنبه کنتال