رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دونم (متریک) به Two Inch Equivalentاستفاده شود: 1 دونم (متریک) = 493 339,911 198 82 Two Inch Equivalent [TIE]


تبدیل دونم (متریک)به Two Inch Equivalent