رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دونم (متریک) به فوت مربع (ایالات متحده)استفاده شود: 1 دونم (متریک) = 10 763,867 361 111 فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]


تبدیل دونم (متریک)به فوت مربع (ایالات متحده)