رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 دونم (متریک)

=   10 763,867 361 111 فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دونم (متریک) به فوت مربع (ایالات متحده)استفاده شود.


دونم (متریک)   ->   فوت مربع (ایالات متحده) / sqft