دونم (متریک) -> فوت مربع (ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله دونم (متریک) به فوت مربع (ایالات متحده)استفاده شود: 1 دونم (متریک) = 10 763,867 361 111 فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]تبدیل دونم (متریک)به فوت مربع (ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'دونم (متریک)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]'.