erg/cm² -> mN/m

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله erg/cm² به mN/mاستفاده شود: 1 erg/cm² = 1 mN/mتبدیل erg/cm²به mN/m:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'کشش سطحی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'erg/cm²'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'mN/m'.