رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله fC·m به Fr·cmاستفاده شود: 1 fC·m = 0,000 299 792 458 178 09 Fr·cm


تبدیل fC·mبه Fr·cm