رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله فاراد به فمتوفاراداستفاده شود: 1 فاراد [F] = 1 000 000 000 000 000 فمتوفاراد [fF]


تبدیل فارادبه فمتوفاراد